Dėl Povilo Urbšio

Lietuvos Respublikos Seimo etikos ir procedūrų komisijai

Komisijos pirmininkei Lietuvos Respublikos Seimo narei Ritai Tamašunienei

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo nariui Povilui Urbšiui

SKUNDAS

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Povilo Urbšio pasisakymų atitikimo valstybės politikų etikos principams

Vilnius, du tūkstančiai septynioliktųjų metų liepos dvyliktoji diena

 

Vadovaudamasis Valstybės politikų elgesio kodekso (VPEK) 7 straipsnio nuostatomis teikiu šį skundą (toliau – skundas) apie valstybės politiko – Lietuvos Respublkos Seimo nario Povilo Urbšio galimai padarytą VPEK  nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimą.

Seimui svarstant naują Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtį, Povilas Urbšys 2017-06-22 iš Seimo tribūnos viešai, visiems Seimo nariams, o ir visai Lietuvai paskelbė, kad aš esą padariau teisės pažeidimą – dariau neteisėtą poveikį VRK pirmininkui. Povilo Urbšio viešai išsakyta faktais nepagrįsta nuomonė tapo iš esmės pagrindiniu argumentu Seimui neskirti manęs VRK nariu. Taip buvo padaryta žala mano dalykinei reputacijai ir karjeros galimybėms.

Lietuvos Respublikos Seimo narys, valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Povilas Urbšys, 2017-06-22 pristatydamas valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą dėl Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ projekto, pasakė: “Dar no­rė­čiau su­pa­žin­din­ti su ko­mi­te­to nuo­mo­ne dėl Tei­si­nin­kų drau­gi­jos siū­lo­mo kan­di­da­to ger­bia­mo J. Ud­rio, nes iš­ki­lo fak­tų, su­si­ju­sių su jo dar­bu pri­va­čio­je įmo­nė­je, ku­ri da­ly­va­vo kon­kur­se dėl VRK in­for­ma­ci­jų sis­te­mos plėt­ros ir jos in­for­ma­ci­jos tvar­ky­mo pa­slau­gų pir­ki­mo. Iš tik­ro, pa­nag­ri­nė­jus si­tu­a­ci­ją, ji­nai at­ro­do dvi­pras­miš­ka, nes ši­ta už­sie­nio įmo­nė, ku­rios po kiek lai­ko ko­mi­si­jos na­rys tam­pa kon­sul­tan­tu, 2014 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį su­si­tin­ka su VRK at­sto­vais, tarp ku­rių yra ir ko­mi­si­jos na­rys, ir bū­tent tas ko­mi­si­jos na­rys yra ir VRK Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys. Ne­pai­sy­da­mas to, vis dėl­to jis rug­sė­jo mė­ne­sį ap­si­spren­džia tap­ti tuo kon­sul­tan­tu. Ne­ga­na to, kai įvy­ko pir­mas pa­skelb­tas kon­kur­sas, jau jam esant kon­sul­tan­tu, pa­aiš­kė­jo, kad yra vie­nas da­ly­vis, bet tarp tų da­ly­vių nė­ra jo kon­sul­tuo­ja­mos įmo­nės, ma­no duo­me­ni­mis, jis as­me­niš­kai da­rė įta­ką Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, kad vis dėl­to bū­tų or­ga­ni­zuo­tas ant­ras kon­kur­sas, ne­va da­ly­va­vi­mas vie­no da­ly­vio ne­leis­tų pa­si­rink­ti pi­giau­sios pa­slau­gos. Bet ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – kai bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­ras kon­kur­sas, tai ten bu­vo tik du da­ly­viai: vie­nas da­ly­vis – tas pir­ma­sis, o ki­tas da­ly­vis – bū­tent tos įmo­nės, ku­rios kon­sul­tan­tu bu­vo VRK na­rys.

Tokiu pasakymu Povilas Urbšys, mano įsitikinimu, pažeidė Valstybės politikų etikos kodekse įtvirtintus elgesio principus. Daryti tokį pareiškimą jis neturėjo tam jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Povilas Urbšys, būdamas Seimo narys, komiteto pirmininkas, teisininkas ir buvęs aukštas pareigas einantis teisėsaugos institucijos pareigūnas savo teiginiais, jog “ma­no duo­me­ni­mis, jis as­me­niš­kai da­rė įta­ką Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, kad vis dėl­to bū­tų or­ga­ni­zuo­tas ant­ras kon­kur­sas, ne­va da­ly­va­vi­mas vie­no da­ly­vio ne­leis­tų pa­si­rink­ti pi­giau­sios pa­slau­gos” paskleidė tikrovės neatitinkančią, mano, kaip teisininko reputaciją žeminančią žinią, ir šitaip pedemonstravo niekuo nepagrįstą nepasitikėjimą manimi, kaip prentendentu tapti Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu, šitaip pažeisdamas politikui privalomą nešališkumo principą. Aukščiau pacituotas Povilo Urbšio teiginys negali būti suprantamas kaip nuomonė ar abejonė, jo formuluotė siunčia aiškią ir nedviprasmišką žinią – Jonas Udris mažų mažiausiai negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

VPEK 4 straipsnyje (Valstybės politikų elgesio principai) nustatyta, kad “Valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais: <…>

8) nešališkumas – neturi sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat yra objektyvus priimdamas sprendimus ir vengia išankstinio nusistatymo;

9) atsakomybė – atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei. <…>”.

Pareiškiu, kad niekada nedariau jokio neteisėto poveikio VRK pirmininkui, taip pat tinkamai nusišalinau nuo dalyvavimo VRK viešųjų pirkimų komisijos darbe, o apie savo privačius interesus tinkamai buvau informavęs tiek VTEK, tiek VRK.

Be to, iki šiol niekur viešai, nei man asmeniškai buvęs VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas nėra pareiškęs priekaišto dėl jam neva daryto poveikio ar įtakos.

Tai, kad Povilo Urbšio išsakytas teiginys neatitinka tikrovės, įrodytina pateikiant išsamią chronologiją tų įvykių, kurių kontekstą galimai turėjo omenyje Seimo narys, darydamas tokį savo pareiškimą:

2014 – ųjų birželio – liepos mėnesiais kaip rinkimų teisės ir internetinio balsavimo specialistas dalyvavau atrankoje Ispanijos karalystės kompanijos “Scytl Secure Electronic Voting S.A” (toliau – Scytl) atrankoje konsultanto pozicijai. Scytl – viena iš nedaugelio įmonių, sprendžiančių saugaus internetinio balsavimo iššūkius. Apie tą įmonę ir jos veiklą žinojau jau nuo 2006-ųjų metų, stebėdavo jų pasiekimus. 2014-ųjų metų pavasarį įmonės atstovai buvo atvykę į VRK, kur pristatė savo teikiamas paslaugas ir technolginius sprendimus.

2014-08-20 praėjęs atranką ir pasirašęs konsultavimo paslaugų sutartį su Scytl aš pats savo iniciatyva kreipiuosi į VTEK išaiškinti dėl pareigų VRK ir privačios veiklos suderinamumo (Priedas Nr. 1): https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTMU9XbG5fak80VGdrOEd1MkJzTXJYUF9JTXdv

2014-09-01 Raštu informavau VRK pirmininką apie kontraktą su Scytl ir nusišalinu nuo dalyvavimo VRK viešųjų pirkimų komisijos darbe toje dalyje, kiek tai liečia informacinių technologijų (IT) paslaugų pirkimus (Priedas Nr. 2).

https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTOG9DUDdseHBpeDg

2014-09-09 VTEK patiekia atsakymą, kuriame išaiškina, kad darbas VRK nėra nesuderinamas su privačia konsultacine veikla ir primena apie pareigą nusišalinti nuo dalyvavimo viešųjų pirkimų komisijos darbe (Priedas Nr. 3):

https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTYk1NcWVsMmJSRF9yNGpyUzBQdk9acDJuY2pJ

2014 – 11 mėn. VRK nutraukia “Pirmąjį pirkimą” (pirkimas  194810 – VRK informacinės sistemos plėtros ir jos informacijos tvarkymo paslaugų pirkimas) dėl per didelės pasiūlytos kainos (daugiau, kaip 11 milijonų litų – apie 3,45  milijonų eurų). Rengiant šio pirkimo dokumentus, technines sąlygas ir kvalifikacinius reikalavimus nedalyvavau, nes juos rengė išorėje samdyta konsultacinė bendrovė.

2015-07-02 Paskelbiamas “antrasis pirkimas” (Pirkimas  236523). Paskelbus pirkimo sąlygas paaiškėjo, kad kvalifikaciniai reikalavimai vėl surašyti taip, kad realiai jame dalyvauti tik vienas tiekėjas – kvalifikaciniuose reikalavimuose buvo nurodyta, kad tiekėjas turėjo turėti ekspertų, turinčių CBAP (Certified Business Analysis Professional) sertifikatą. Tuo metu (2015 liepos mėn.) Lietuvoje tokį sertifikatą turėjo tik trys žmones:

  • N.I. (neskelbiamas) – tuo metu dirbo UAB iTree Lietuva veiklos analitiku (skundo oroginale pateikiama Linkedin informacija, nuoroda pašalinta siekiant apsaugoti asmens privatumą – J.Udris)
  • G.M. (neskelbiamas) – UAB iTree Lietuva veiklos analitikas, (skundo oroginale pateikiama Linkedin informacija, nuoroda pašalinta siekiant apsaugoti asmens privatumą – J.Udris)
  • J.S. (neskelbiamas) – dirbo su IT sistemų kūrimu nesusijusiuose kompanijose, Linkedin duomenimis, 2015 m. liepą dirbo JAV kompanijoje. (skundo oroginale pateikiama Linkedin informacija, nuoroda pašalinta siekiant apsaugoti asmens privatumą – J.Udris)

Apie šias aplinkybes aš žodžiu pranešiau Zenonui Vaigauskui, taip pat pranešiau, kad UAB “Algoritmų sistemos” ir Scytl teiks dėl to pretenziją.

Taigi, pagal 2015-07-02 paskelbtus konkurso reikalavimus, tik viena įmonė – UAB “iTree Lietuva” galėjo pateikti pasiūlymą, kiti tiekėjai buvo de facto avansu diskvalifikuoti. Tik pateikus oficialią pretenziją, ją išnagrinėjo VRK viešojo pirkimo komisiją (žinoma, man nedalyvaujant) ir priėmė teisėtą sprendimą kvalifikacinius reikalavimus sušvelninti.

Darant prielaidą, kad tuo metu nebūčiau VRK narys, būčiau lygiai taip pat informavęs VRK pirmininką apie tai, kad konkurso sąlygos yra specialiai pritaikytos tik vienam konkrečiam tiekėjui.

Darant kitą prielaidą, kad nebūčiau buvęs Scytl konsultantas, o VRK viešojo pirkimo komisijos pirmininkas, gavęs tokią tiekėjo pretenziją būčiau neabejotinai reikalavęs pirkimo sąlygas pakeisti kaip diskriminacines.

Kadangi nuo dalyvavimo viešojo pirkimo komisijos darbe buvau de jure ir de facto nusišalinęs, akivaizdu, kad teisėtas elgesys – informavimas apie nesąžiningas konkurso sąlygas negali būti laikytinas poveikiu VRK pirmininkui ir naudojamas negatyviam manęs apibūdinimui. Priešingu atveju turėtumėm teigti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nuolat daro tokį poveikį visoms perkančiosioms organizacijoms, kurios parengia diskriminacines pirkimo sąlygas.

2015-07-13 UAB “Algoritmų sistemos” pretenzija dėl per griežtų konkurso sąlygų patenkinama, t.y. pirkimo sąlygos sušvelninamos (be to, analogiška Scytl pretenzija dėl konkurso sąlygų – atmetama).

2015 gruodžio mėn. Paskelbiamas “antrojo pirkimo” nugalėtojas – UAB “iTree Lietuva” vadovaujamas konsorciumas. Pažymėtina, kad vėlgi negaliu būti kaltinamas daręs poveikį konkurso vertinimo rezultatams, kadangi pasiūlymų vertinimui buvo pasamdyti išorės ekspertai.

2016-10-09 – SEIMO RINKIMŲ DIENA

2016-10-20 (11 dienų po Seimo rinkimų) VTEK pasiekia anoniminis skundas dėl mano ryšių su Scytl. Skunde nurodomos visiškai priešingos, tikrovės neatitinkančios aplinkybės (Priedas Nr. 4):  https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTcFZ6bTV4RW1XMGM

Analogiškas skundas paduodamas ir Respublikos Prezidentei, kurios kanceliarija skundą persiunčia pagal kompetenciją – į VTEK.

2016-12-09 VTEK prašymu, VRK pateikia raštą – atsakymą VTEK, kuriame: 1) nurodyta, kad aš, kaip viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, nusišalinau nuo dalyvavimo pirkime, 2) nenurodyta, kad aš kaip nors dalyvavau rengiant konkurso sąlygas ar vertinant pasiūlymus, 3) nenurodyta, kad aš dariau bet kokį poveikį VRK pirmininkui ar kitiems viešojo pirkimo komisijos nariams (Priedas Nr. 5): https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTc0pndloyTENpQlU

2016-12-22 Priimamas VTEK sprendimas, kuriuo VTEK nusprendė “Pripažinti, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Jonas Udris Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nepažeidė”. (Priedas Nr. 6): https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTakJwVVVmZlAxNG8

2017-03-22 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia “antrojo pirkimo” vertinimo išvadą, kurioje rekomenduoja pirkimą nutraukti. Kaip į tą rekomendaciją sureagavo VRK, duomenų neturiu (Priedas Nr. 7): https://drive.google.com/open?id=0BzhZTtDP4QoTWDRsSUNjeWJlbjg

Taigi, nei 2014-tais, nei 2015-tais metais, nei vykstant VTEK tyrimui VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas nepareiškė nei man, nei VRK, nei VTEK apie tai, kad jis patyrė iš manęs galimai neteisėtą poveikį nutraukti pirkimą ar priimti bet kokį kitą neteisėtą sprendimą. Atitinkamai, Povilas Urbšys neturėjo, o ir negalėjo turėti jokių duomenų apie tai, kad aš as­me­niš­kai da­riau įta­ką Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui dėl pirkimo nutraukimo ir naujo pirkimo organizavimo.

Aš, kaip pretendentas į VRK narius atitikau visus įstatymo reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą dėl nepriekaištingos reputacijos. Tai Povilas Urbšys patvirtino ir 2016-06-21 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio metu. Tai patvirtina ir Seimo pirmininko padarytas pranešimas pristatant pratendentus į VRK narius. (Iš Seimo 2016-06-13 stenogramos): “V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mas šian­dien tu­ri pra­dė­ti nau­jos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mą. <…> Šian­dien pri­sta­to­mi kan­di­da­tai ati­tin­ka for­ma­liuo­sius įsta­ty­mo ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Dėl vi­sų kan­di­da­tų yra kreip­ta­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, kad bū­tų pa­teik­tos iš­va­dos pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nį. At­sa­ky­mai gau­ti, vi­si kan­di­da­tai ga­li ei­ti pa­rei­gas Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je.

VRK nario statuso ribojimai kyla iš VRK įstatymo. Ne vienas VRK narys buvo privatus teisininkas, advokatas, ar dirbo privačiame sektoriuje. Aš, pradėdamas dirbi su Scytl, ėmiausi ne tik visų būtinų, o ir perteklinių priemonių suderinti interesus – informavau apie tai tiek Zenoną Vaigauską, tiek visą VRK, tiek VTEK, tiek savo vadovus pagrindinėje darbovietėje – VĮ Registrų centre.

Būtina taip pat pažymėti, kad VVSK išvadoje dėl Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ projekto Polivo Urbšio iniciatyva atsirado įrašas “Atkreipti Seimo narių dėmesį, kad Lietuvos teisininkų draugijos siūlomas kandidatas į Vyriausiosios rinkimų komisijos narius Jonas Udris, būdamas VRK nariu, laikotarpiu nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn. dirbo konsultantu įmonėje „Scytl Secure Electronis Viting S. A.“. VRK tuo metu organizavo VRK informacinės sistemos plėtros ir jos informacijos tvarkymo paslaugų viešuosius pirkimus. J. Udrio konsultuojama įmonė dalyvavo minėtuose viešuosiuose pirkimuose. Faktas, kad J. Udris tuo pačiu metu buvo ir VRK vykdomame viešajame pirkime dalyvaujančios įmonės konsultantas, ir VRK narys leidžia suabejoti jo gebėjimu tinkamai derinti viešuosius ir privačius interesus”.

Povilo Urbšio pareiškimas, kad mano privati veikla duoda pagrindo abejoti mano gebėjimais derinti viešus ir privačius interesus neturi jokio pagrindo, yra tik jo asmeninė nuomonė. Tačiau p. Urbšys yra Seimo narys, ir jo Konstiucinė pareiga elgtis atsakingai, tame tarpe ir nediskriminuojančiai.

Tokia VVSK išvados formuluotė, nors ir sukuria negatyvų kontekstą mano atžvilgiu, tačiau expressis verbis nereiškia, kad aš minėtame kontekste elgiausi neetiškai ar net galimai neteisėtai. Tačiau, pristatant komiteto išvadą Seimo posėdyje Povilas Urbšys ne tiksliai pacitavo VVSK išvadą, bet pasakė tai, dėl ko komitetas savo išvadoje nepasisakė ir tokiu būdu viešai apkaltino mane neva darius įtaką VRK pirmininkui dėl konkrečių viešųjų pirkimų. Toks mano reputaciją žeminantis Povilo Urbšio pasisakymas, akivaizdu, turėjo esminės įtakos kitiems Seimo nariams apsisprendžiant dėl balsavimo “už” ar “prieš” mano kandidatūrą į VRK narius.

Aukščiau paminėti Povilo Urbšio pareiškimai buvo gausiai nušviesti žiniasklaidos, bus nuolat patikiami interneto paieškos sistemų rezultatuose ieškant pagal mano vardą ir pavardę, taigi, tokio Povilo Urbšio man mesto nepagrįsto šešėlio pasekmes jausiu dar ilgai.

Nei VVSK išvadoje, nei 2016-06-22 Povilo Urbšio pasisakyme nebuvo paminėta, kad aš buvau nusišalinęs nuo dalyvavimo viešųjų pirkimų komisijos darbe, kad aš deklaravau savo privačius interesus, kad VTEK nustatė, kad aš nepažeidžiau Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų. Tokių svarbių, teisiškai reikšmingų aplinkybių nepasakymas gali iškreipti esmę, pateikti ją vertybiškai priešingame kontekste, todėl negali būti vertintina kitaip, kaip kaip išankstinis neigiamas Povilo Urbšio nusistatymas prieš mane. Kadangi priešingai, nei teigia Povilas Urbšys, ta aplinkybė, kad aš tinkamai ir laiku deklaravau savo privačius interesus, tinkamai nusišalinau nuo dalyvavimo viešojo pirkimo komisijos darbe, bei tai, kad situaciją teisiškai įvertino kompetentinga institucija – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, konstatuodama, kad aš nepažeidžiau įstatymo reikalavimų, reiškia, kad aš tinkamai suderinau viešuosius ir privačiuosius interesus.

Galiausiai, atsiribodamas nuo savo asmeninės patirties jaučiu pareigą pažymėti, kad tokiais pareiškimais Povilas Urbšys formuoja potencialiai žalingą praktiką, kuri ne tik nepadrąsina asmenų viešai ir skaidriai deklaruoti savo interesus bei derinti galimas jų kolizijas, bet skatina bendrą nepasitikėjimą įstatyminiu viešųjų ir privačių interesų derinimo mechanizmu, kuris, akivaizdu, gali būti panaudojamas kaip politinio susidorojimo priemonė, menkinanti asmenų reputaciją ir jų galimybes tarnauti valstybei.

Kartu atkreipiu dėmesį, kad šiuo skundu nekvestionuoju aukščiau minėtų viešųjų pirkimų rezultatų, nesiekiu vertinti jokių ūkio subjektų veiklos ar tos veiklos rezultatų ar pasekmių.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, prašau Lietuvos Respublikos Seimo etikos ir procedūrų komisiją įvertinti Seimo nario Povilo Urbšio elgesio atitikimą Valstybės politikų etikos kodekse numatytiems principams.

 

Pagarbiai,

 

Jonas Udris

Dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektoniniu parašu

 

Pridedama:

 1. 2014-08-20 Kreipimasis į VTEK dėl išaiškinimo.
 2. 2014-09-01 raštas VRK pirmininkui dėl nusišalinimo.
 3. 2014-09-09 VTEK atsakymas dėl pareigų suderinamumo.
 4. 2016-10-20 VTEK patektas skundas dėl Jono Udrio veiklos.
 5. 2016-12-09 VRK raštas – atsakymas VTEK.
 6. 2016-12-22 VTEK sprendimas dėl Jono Udrio.
 7. 2017-03-22 Viešųjų pirkimo tarnybos išvada.

 

Parašykite komentarą