Apie partijų jungimąsi ir jungimosi pasekmes

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie galimą dviejų partijų susijungimą, kartu atsirado ir įvairių komentarų apie galimas bei tariamas tokio veiksmo pasekmes. Neanalizuodamas  politinių tokio veiksmo pasekmių pasistengsiu trumpai ir suprantamai paaiškinti, ką reiškia partijų reorganizavimas ir kokios galimos to pasekmės.

Pirmiausia, kuo skiriasi partija nuo verslo įmonės? Politinė partija – fizinių asmenų narystės, o ne kapitalo pagrindu įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo. Partijos nariai nėra partijos „akcininkai“ – jie neturi kokių nors turtinių teisių į partijos turtą. Politinė partija pagal savo teisinę prigimtį analogiška asociacijai, kur visi dalyviai (nariai) lygūs, nepriklausomai nuo jų turtinio indėlio ar kitų faktorių. Tik partijos nariai gali būti ir jos valdymo organų nariais. Tuo tarpu verslo įmonėje akcininkai yra verslo savininkai, o dirba ir vadovauja – dažnai iš šalies samdomi žmonės.

Politinė partija, kaip ir kitų formų juridiniai asmenys, gali būti reorganizuojama ar pertvarkoma, ir tai nėra tapačios sąvokos.

Reorganizavimas

Reorganizavimas Civiliniame kodekse apibrėžiamas kaip „juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros“. Tačiau reorganizavimo turinys geriausiai atsiskleidžia per jo būdus: jungimas (prijungimas ir sujungimas) ir skaidymas (išdalijimas ir padalijimas). Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos (A + B = A). Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos (A+B=C). Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Visais atvejais reorganizuojamo juridinio asmens kaip savarankiško teisinių santykių subjekto nebelieka. Štai  kai Naujoji sąjunga buvo reorganizuojama prijungimo būdu prie Darbo partijos, Naujosios sąjungos nebeliko, tačiau visas jos turtas (pinigai, patalpos), o taip pat ir skolos perėjo Darbo partijai. Net visi Naujajai sąjungai iškelti ieškiniai (jei tokių būtų buvę), būtų perėję Darbo partijai, nes kaip jau minėta, vieną ar daugiau juridinių asmenų prijungiant prie kito juridinio asmens, pastarajam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Dabar gi kalbama apie partijų sujungimą, kurio pasėkoje gimtų naujas juridinis asmuo (dėl kurio galimo pavadinimo tiek daug linksmų variacijų), tačiau ir šiuo atveju naujajam politiniam dariniui pereitų visos senųjų jį sudarančių partijų teisės ir pareigos, įskaitant ir pareikštus civilinius ieškinius (!). Čia galima įžvelgti savotišką analogiją su paveldėjimo teisiniais santykiais, kuomet mirus palikėjui  įpėdiniai paveldi visą jo turtą kartu su skolomis.

Pertvarkymas

Pertvarkymas yra kitokio pobūdžio teisinė operacija. Tai – teisinės formos keitimas. Pavyzdžiui, uždarojoje akcinėje bendrovėje (UAB) turi būti mažiau nei 250 akcininkų. Jei norima, kad būtų daugiau, tokią bendrovę privalu pertvarkyti į atviro tipo bendrovę (AB). Analogiškai ir su politine partija: jeigu jos narių skaičius tampa mažesnis nei įstatymo nustatytas minimumas – vienas tūkstantis narių, tokią partiją būtina likviduoti, reorganizuoti, arba pertvarkyti į kitą viešąjį juridinį asmenį, pavyzdžiui, asociaciją.

Dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo

Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad juridiniam asmeniui už padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriamos šios bausmės: bauda, juridinio asmens veiklos apribojimas, juridinio asmens likvidavimas.

Juridiniam asmeniui gali būti paskirta iki 6.500.000 litų dydžio bauda. Juridinio asmens veiklos apribojimas reiškia uždraudimą juridiniam asmeniui verstis tam tikra veikla (iki penkerių metų terminui) ar įpareigojimą uždaryti tam tikrą juridinio asmens padalinį. Juridinio asmens likvidavimas reiškia įpareigojimą nutraukti visą ūkinę, komercinę, finansinę ar profesinę veiklą ir uždaryti visus juridinio asmens padalinius.

Kadangi politinės partijos veikla yra tik viena, paskutinės dvi bausmių rūšys politinei partijai pasekmių prasme iš esmės yra tapačios.

Taigi akivaizdu, kad tiek likvidavus juridinį asmenį baudžiamojo proceso tvarka, tiek reorganizavus juridinį asmenį – jo nelieka kaip tokio. Tačiau juridinio asmens likvidavimas niekaip neliečia jo dalyvių, šiuo atveju – partijos narių. Jie niekaip neatsako pagal partijos prievoles, vienu ar kitu atveju jie turi teisę pereiti į kitą partiją ar kurti visai naują.

Be to, juridinio asmens reorganizavimas nėra veikla, kurią būtų galima apriboti baudžiamojo proceso kontekste. Reorganizavimas yra vykdomas juridinio asmens dalyvių sprendimu, Civilinio kodekso ir Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka. O kreditorių, tarp jų ir valstybės, teisės reorganizavimo metu yra pakankamai gerai apgintos.

 

Autorius yra teisininkas, civilinės ir komercinės teisės specialistas, turi patirties dirbant Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigoje – VĮ Registrų centre. 

Parašykite komentarą